Van Weeghel Doppenberg Kamps Notarissen

Duitsland

Vorsorgevollmacht: het Duitse levenstestament
Een Duitse Vorsorgevollmacht is erg belangrijk als u in Duitsland woont of gaat wonen. Deze Vorsorgevollmacht treedt in werking als u om gezondheidsredenen niet langer in staat bent om uw eigen belangen te behartigen en uw eigen beslissingen te nemen. Bovendien geeft u de gevolmachtigde hiermee toegang tot uw medische gegevens - bijvoorbeeld als u in het ziekenhuis opgenomen bent. Zonder Vorsorgevollmacht kan het namelijk gebeuren dat medisch personeel in Duitsland weigert uw partner informatie te verstrekken over uw gezondheidstoestand.

Met een Vorsorgevollmacht geeft u bovendien naar Duits recht een persoon die u vertrouwt (en eventueel plaatsvervangende gevolmachtigden) toestemming om alle noodzakelijke handelingen voor u te verrichten en in uw belang belangrijke beslissingen te nemen. Met deze volmacht neemt de gemachtigde alle beslissingen die u zelf niet meer kunt nemen. Het is belangrijk dat u de gevolmachtigde volledig vertrouwt. Daarom moet u goed nadenken over uw keuze van een volmacht.

Met de Vorsorgevollmacht voorkomt u dat de rechter een dwangbevoegdheid regelt. U besluit dus op het moment dat u nog (geestelijk) gezond bent dat u uw zaken goed geregeld wilt hebben, mocht uw (geestelijke) gezondheid u in de steek laten. U geeft dan iemand anders de macht om namens uzelf te handelen. Het is ook mogelijk om aparte volmachten aan te wijzen, bijvoorbeeld alleen voor financiële zaken of alleen voor medische zaken.

Een Patientenverfügung is ook opgenomen in de zorgvolmacht. Dit regelt wat er moet gebeuren als u terminaal ziek bent geworden en het einde van uw leven nadert. Denk hierbij aan levensverlengende maatregelen, bloedtransfusies en organdonatie.

Het is raadzaam om de zorgvolmacht door uw notaris te laten opstellen, zodat het zeker is dat u bij uw volle verstand was op het moment van ondertekening, en dat u niet door derden werd beïnvloed. In Duitsland is voor sommige rechtshandelingen zelfs een notariële volmacht vereist. Als de zorgvolmacht wordt misbruikt of als er een vermoeden bestaat dat dit het geval zou kunnen zijn, kan de voogdijrechter in Duitsland een controlevoogd benoemen (§ 1896 lid 3 BGB). U kunt echter ook de controlerende voogd benoemen in uw zorgvolmacht.

Uw notaris zorgt ervoor dat uw Vorsorgevollmacht correct is opgesteld en dat de gevolgen en risico's van de Vorsorgevollmacht met u zijn besproken. U kunt de Vorsorgevollmacht ook op uw testament afstemmen.

Uw zorgvolmacht regelt onder andere het volgende:

  • Maatregelen en instructies voor uw arts of degene die voor u zorgt;
  • Maatregelen en instructies voor het geval u wordt opgenomen in een verpleeghuis of soortgelijke instelling;
  • Regelingen met betrekking tot uw vermogen (woningen, bankrekeningen, enz.);
  • Vertegenwoordiging van uw belangen bij overheden, het pensioenfonds, de sociale zekerheid, de belastingdienst en andere instanties;
  • beslissingen over uw behandeling.

De notaris van Van Weeghel Doppenberg Kamps Notarissen zorgt voor de registratie van uw zorgvolmacht in het zentrale Vorsorgeregister in Berlijn. De Bundesnotarkammer heeft onze Vorsorgevollmacht onderzocht en bevestigd.
U ontvangt na registratie een pasje dat u bij u moet dragen, zodat men de gevolmachtigde persoon waar nodig kan bereiken.
Onze mensen
Notaris en partner
Notaris en partner
Notarieel jurist / adviseur
Notarieel medewerker / beëdigd vertaler
Notarieel medewerker
Keppelseweg 1, 7001 CE Doetinchem