Van Weeghel Doppenberg Kamps Notarissen

Meer dan twee eeuwen notariaat in Doetinchem

Meer dan twee eeuwen notariaat in Doetinchem

Nieuws 15-12-2022
  De geschiedenis van Van Weeghel Doppenberg Kamps Notarissen

Van Weeghel Doppenberg Kamps Notarissen (hierna: VWDK) is een in Doetinchem gevestigd middelgroot Nederlands Notariskantoor met vier specialisaties. Onroerend goed, Familierecht, Ondernemingsrecht en de Duitsland sectie. Dit notariskantoor is telkens met haar tijd meegegaan. Een ontwikkeling die niet zo maar is ontstaan. Daar gaat een geschiedenis aan vooraf, waarin wij u graag meenemen. Wij wensen u veel leesplezier.

De geschiedenis van VWDK gaat meer dan 200 jaar terug in de tijd. Toen notaris Henk van Weeghel in 2012 afscheid nam als notaris bij VWDK, heeft de amateur historicus A.K. Kisman een onderzoek naar het ontstaan van het notariaat in Doetinchem gedaan. Naar toen bleek bestond het Doetinchemse notariaat in 2012 exact tweehonderd jaar.

Het notariaat in Gelderland

Tot 1811 had het notariaat in Gelderland een geringe omvang. Notarissen waren te vinden in Culemborg, Zutphen, Zaltbommel, Nijmegen en ’s-Heerenberg. Hun diensten bestonden uit het opmaken van huwelijksvoorwaarden, testamenten, leveringen van onroerende zaken, enzovoorts.

De invoering van het Nederlandse notariaat

Toen Nederland werd ingelijfd bij het Franse keizerrijk werd wetgeving van kracht die het notariaat verder vorm gaf. De Franse Koning, Lodewijk Napoleon (broer van Keizer Napoleon), verordonneerde in het jaar 1811, bij Keizerlijk Decreet,  de invoering van het notariaat in Nederland. De Franse wet 25 Ventôse an XI (16 maart 1803) werd ingevoerd met ingang van 1 januari 1811. Aanvankelijk was het niet ongebruikelijk dat ambtelijke functies werden gecombineerd met het notariaat. In verband met de onafhankelijke positie van de moderne notaris is dat heden ten dage uitgesloten.

Het begin van VWDK

In het jaar 1812, werd de heer E.H.J. Termaat als eerste in Doetinchem tot notaris benoemd. Via een lange reeks van opvolgingen, waarover hierna meer, en een fusie tussen de Notarispraktijken van de heren mr. Th.J.E (Theo) Kamps en mr. M.C.(Marius) van Exel in het jaar 1989 ontstond uiteindelijk de huidige notarispraktijk Van Weeghel Doppenberg Kamps Notarissen.

Vanaf 1812 zijn er in Doetinchem door de Overheid benoemde ambtenaren, notarissen, geweest met een eigen protocol. Dat protocol, het samenstel van alle akten, dossiers en cliëntgegevens  gaat van de ene notaris over op diens opvolgend notaris. De akten worden in ieder geval tot in lengte van jaren bewaard in Doetinchem en zo niet, in het Rijksarchief. Zodoende is VWDK nog steeds de bewaarder van de akten vanaf notaris Termaat vanaf 1812 tot aan zijn opvolgers.

De Tweede Wereldoorlog was een zwarte bladzijde in de geschiedenis van Nederland. Dat gold ook voor het Nederlandse notariaat. Raymond Schütz beschreef  de positie van het Nederlandse notariaat in zijn boek “Kille Mist”. De Stichting Doetinchem Herdenkt bracht in april 2021 het onderzoek van Karel Berkhuysen uit, met de titel “De transacties van joods onroerend goed in de gemeente Doetinchem tijdens de Tweede Wereldoorlog”. Het zijn indrukwekkende onderzoeken die ons op een gevoelige wijze duidelijk maken welke rol het notariaat niet alleen in Nederland, maar ook in Doetinchem heeft gespeeld.

De eerste Doetinchemse standplaats:

E.J.H. (Engelbert Jan Hendrik) Termaat 1812-1844

Hij was zowel gemeentesecretaris van de gemeente Stad Doetinchem, als notaris. Kennelijk waren deze beide ambten goed met elkaar te combineren. Zijn ambtszegel wordt nog steeds bewaard in de Bommelerwaardse archieven (Regionaal Archief Rivierenland, J.S. de Jongplein 3, 4001 WG Tiel). hij woonde aan de Hamburgerstraat 3 te Doetinchem. Tot aan zijn overlijden bleef hij “notaris dezes kantons”.

Er volgden er meer.

J.D. (Jan David) Pasteur 1844-1889

Geboren in Breda op 29 juni 1815. Hij werd bij Koninklijk Besluit op 15 juni 1844 op de jonge leeftijd van 28 jaar benoemd tot notaris te Doetinchem. Hij woonde aan de Hamburgerstraat 18 te Doetinchem. Hij was naast notaris, ook gemeenteraadslid (vanaf 1857) en later wethouder in Doetinchem (1874-1889) en sedert de oprichting heemraad van het Waterschap van de Oude Ijssel (1880-1888). Hij overleed, na een langdurige ziekte, te Doetinchem op 29 januari 1891 op 75 jarige leeftijd. Hij ligt begraven op de ambtsbegraafplaats te Doetinchem.

/images/Graf.jpeg

In een krantenartikel stond in zijn in memoriam ondermeer dat er een man was heengegaan, die de bloei van Doetinchem na aan het hart lag en er veel aan gedaan heeft om Doetinchem tot welvaart te brengen. Het was een liberaal in hart en nieren en dat verloochende hij ook niet. Hij heeft veel “nuttige verenigingen” opgericht waarvan hij ook vaak bestuurder werd. Hij was de vraagbaak voor velen.

Er zijn nog stukken van deze notaris te vinden in het ECAL (Erfgoedcentrum Achterhoek Liemers te Doetinchem) IJsselkade 13, 7001 AN Doetinchem.

N.Th. (Nicolaas Theodorus) Ladenius 1889-1898

Geboren in 1862 in Gaasterland. Voordat hij zijn notarisambt in Doetinchem aanvangt komt hij uit Rheden. Hij begint zijn carrière in 1883 als kandidaat-notaris. Zijn werkzaamheden vervult hij in Arnhem, Velp en Rheden. Hij ruilt in 1898 met notaris Moll, die notaris in Arnhem was, de standplaats Doetinchem.

Nadat hij zijn ambt heeft neergelegd komt er een registratie voor in de woonplaats den Haag.

Er liggen nog stukken en repertoria van deze notaris in het ECAL te Doetinchem.

A.(Anthonij) Moll 1898-1911

/images/Anthonij_Moll_1851-1916.jpeg

De heer Moll werd  op 22 februari 1851 in Wijchen geboren. Zijn vader was notaris in Arnhem. Op zijn dertigste wordt hij notaris eveneens te Arnhem. Hij was daarvoor Ontvanger der registratie en domeinen in Arnhem en vanaf 1876 in Nijkerk en in 1877 in Gulpen. In 1878 gaat hij werken op het Departement van Financiën. Dat duurt tot 1881. En dan wordt hij benoemd tot notaris in Arnhem. Daar wordt hij ook gemeenteraadslid. Hij werd geprezen om zijn kennis. Hij blijft in Arnhem notaris tot 1898. Dan ruilt hij zijn standplaats met de Doetinchemse notaris N.Th. Ladenius. Wegens ziekte moet Moll in 1911 ontslag nemen als notaris en vertrok naar Doorwerth. Hij overleed in oktober 1916 op 65 jarige leeftijd in Arnhem. Tijdens zijn langdurige ziekte heeft J.J. van Gorkom notaris Moll waargenomen.

Moll was hoofdbestuurslid van de Broederschap van Notarissen en hoofdredacteur van het WPN (Weekblad voor het Notariaat. Hij publiceerde veel op het terrein van notarieel recht, bijvoorbeeld een handleiding tot de kennis van de zegel- en registratiewetten. Ook was hij met 2 collega’s de schrijver van het wetsontwerp tot wijziging van de Wet Op het Notarisambt.

Het tijdschrift “Nieuw Vrouwenleven” wijdde een artikel aan hem voor zijn inzet voor de rechten van de vrouw.

Hij hield kantoor aan de Plantsoenstraat ter hoogte van de oude vestiging van Albert Heijn.

J.J. (Johannes Jacobus) van Gorkom 1911-1955

Van Gorkom werd op 31 januari 1875 in Welsum/ Olst geboren. Hij is de zoon van Ds. J.C. van Gorkom, Evangelisch Lutherse predikant te Doetinchem van 1888 -1903. Na het eindexamen gymnasium in 1894 vertrekt hij naar Amsterdam voor de rechtenstudie. In 1897 vestigt hij zich als advocaat-procureur in Huize MALO aan de Keppelseweg te Doetinchem. Op deze plaats is nu het Tango tankstation gevestigd.

De Tweede Wereldoorlog vormt een zwarte bladzijde in de geschiedenis van het notariaat en daaraan ontkwam helaas het Doetinchemse notariaat ook niet. Hoewel een notaris lijdelijk en gezagsgetrouw moet zijn heeft deze notaris te dienstvaardig meegewerkt aan de onteigening van Joods vermogen en onroerend goed. Raymund Schütz heeft deze houding van de Nederlandse notarissen treffend beschreven in zijn boek en dissertatie “Kille Mist”. Van Gorkom maakte minstens 45 akten op van onteigende Joodse huizen in Doetinchem. Hij heeft daarom zijn notarisambt in 1955 moeten beëindigen, na een zeer langdurige schorsing.

In 1898 promoveerde hij in Amsterdam als doctor in de rechtswetenschappen.  Het proefschrift telt niet minder dan 24 stellingen. Stelling II luidt: “Ons huwelijks-goederenrecht worde in die zin dat de gehuwde vrouw van rechtswege de vrije beschikking houdt over haar eigen inkomsten, onder de verplichting om naar evenredigheid bij te dragen aan de kosten van de huishouding”. Hij heeft nooit de doctorstitel publiekelijk gebruikt.

Hij was kandidaat-notaris bij de langdurig zieke notaris Moll. Op 1 januari 1911 werd hij benoemd tot notaris.

Hij vestigde zich uiteindelijk in het kantoor de Hoogekamp aan de Keppelseweg waar nu Monuta is gevestigd. 

In 1902 werd hij gemeenteraadslid van Stad Doetinchem en zes jaar later werd hij gemeentesecretaris. Van 1902 tot 1923 was hij voorzitter van de Vereniging tot Verbetering  der Volkshuisvesting (het huidige Sité Woondiensten). In 1915 volgde hij Cornelis Misset op als wethouder. Van 1923 tot 1930 was hij lid van de curatoren van het Stedelijk Gymnasium. Hij heeft later nog erefuncties vervuld in de Broederschap van Notarissen.

Tot 1 januar 1955 bleef van Gorkom in functie als (geschorste) notaris. In 1957 vetrok hij uit Doetinchem en vestigde zich in Bilthoven. Daar overleed hij op 2 april 1959.   

Bertus Kemink 1956 - 1971

De heer Kemink was afkomstig uit Amsterdam en werd kandidaat-notaris bij Van Gorkom. HIj volgde hem op per 1 januari 1956. Kandidaat-notaris werd Frits Lieber en later Marius van Exel. Notarisklerk was Jan van Wanrooy.

Ook notaris Kemink vervulde naast het notarisambt meerdere sociale nevenfuncties vooral op kerkelijk terrein. Zo was hij bijvoorbeeld President Kerkvoogd van de Nederlands Hervormde Kerk te Doetinchem. De religieuze gezindheid van de notaris in Doetinchem speelde telkens een belangrijke rol bij de benoeming van een notaris in Nederland. Een protestantse kandidaat-notaris maakte vrijwel geen kans tot notaris benoemd te worden op een overwegend katholieke standplaats en omgekeerd.

Hij hield kantoor aan de Keppelseweg 41, tegenover het voormalige kantoor van notaris van Gorkom.

Hij overleed te Doetinchem op 11 juli 1986 op de leeftijd van 85 jaar na een noodlottig ongeval.

F.W. (Frits) Lieber 1972 - 1985

/images/Frits%20Lieber.jpeg

Frits Lieber is geboren in Dinxperlo op 2 december 1920. In 1947 startte de heer Lieber als kandidaat-notaris op een Amsterdams notariskantoor. Na de geboorte  van hun kinderen keerde hij terug naar de Achterhoek en werd kandidaat-notaris bij notaris Kemink. Frits Lieber werd in 1972 op 52 jarige leeftijd tot notaris benoemd als opvolger van Bertus Kemink. Ongeveer tegelijkertijd op 21 februari 1972 werd een tweede notariële standplaats te Doetinchem geopend. Frits Lieber was ondermeer lid van de Rotary Club. Frits Lieber kan worden gekenmerkt als een “no nonsense” notaris. Hij heeft, zoals dat toen gewoon was, lang moeten wachten op zijn benoeming to notaris. In hetzelfde jaar van de benoeming van notaris Lieber werd een tweede standplaats geopend in Doetinchem. Notaris Kamps werd op deze nieuwe standplaats benoemd. De nieuwe notaris Kamps deed toen al direct een poging om samen te gaan met notaris Lieber. Lieber heeft dit vriendelijk afgewezen. Beiden gingen verder op hun eigen standplaats. Het feit dat Lieber zo lang op zijn benoeming heeft moeten wachten zal hierbij zeker een rol hebben gespeeld. De onderlinge verhoudingen zijn telkens respectvol en waardevol geweest.

Notaris Lieber hield kantoor aan de Burgemeester Tenkinkstraat te Doetinchem.

Frits Lieber overleed op 15 maart 2003 te Doetinchem.

Mr. M.C. (Marius) van Exel 1986 - 2002

/images/Marius%20van%20Exel.jpeg

Marius van Exel is geboren op 13 december 1942 te Apeldoorn. Hij kwam als pas afgestudeerd kandidaat-notaris in dienst bij notaris Kemink. Zijn eerste baan. Na het defungeren van Notaris Kemink vervolgde van Exel zijn functie bij diens opvolger Notaris Lieber.  Op 1 januari 1986 werd hij benoemd tot notaris te Doetinchem. Op die datum treedt eveneens kandidaat notaris Henk van Weeghel bij hem in dienst en samen vormen zij de maatschap Notarispraktijk van Exel.

In 1989 fuseert zijn kantoor met dat van Mr. Th.J.E. Kamps en gaat verder onder de naam Notarispraktijk Kamps en van Exel. Rond de eeuwwisseling is Notarispraktijk Kamps en van Exel kortstondig een fusie aangegaan met een aantal notarispraktijken in Oost Nederland en heeft destijds gewerkt onder de naam Smalbraak Notarissen. Na het uittreden van de notarissen Kamps en van Exel is het kantoor verder gegaan onder de naam van Weeghel Doppenberg Notarissen. Na de benoeming van mr.L. (Lennard) Kamps  is de naam van het kantoor geworden tot wat het nu is. Van Weeghel Doppenberg Kamps Notarissen.

Hij was onder andere bestuurder van de Ring Zutphen van de Koninkijke Notariële Beroepsorganisatie en bestuurder van de Vereniging tot Verbetering van de Huisvesting (het huidige Sité Woondiensten).

In 1989 fuseerden zijn notarispraktijk met notariskantoor Kamps, beide gevestigd aan de Plantenstraat te Doetinchem, respectievelijk op de nummers 24 en 2 a. De bedoeling was de beide kantoren zo snel mogelijk te integreren. Het eerste plan was om het pand naast Plantenstraat 24 aan te kopen en dan de beide panden met elkaar te verbinden aan de achterzijde. Omdat het resultaat op de tekening tot de conclusie leidde dat er een onpraktische situatie zou leiden is dit plan verlaten. Het tweede plan was een stuk grond naast het Graafschap College aan de Huber Noodtstraat te Doetinchem te kopen en daar een nieuw kantoor te bouwen. De Doetinchemse architect Gerhard Simonetti heeft een ontwerp gemaakt. De conclusie was dat op deze locatie onvoldoende groeimogelijkheden aanwezig waren. Toen diende zich twee kansen aan. Punt 1. Remmelink Advocaten en Notarispraktijk Kamps & van Exel waren allebei gevestigd aan de Plantenstraat te Doetinchem. Beiden waren uit hun jas gegroeid en Remmelink Advocaten zou opgaan in JPR Advocaten.  Punt 2. Er werd aan de Keppelseweg/ Europaweg een nieuw kantorencomplex gebouwd. Kantorencomplex de Oude IJssel. Het hoeksegment was nog niet ingevuld en beide kantoren besloten dit in te vullen. Notaris van Exel werd namens ons kantoor de bouwnotaris van dit kantoordeel, dat nog steeds de huidige locatie van VWDK is.

/images/Van%20Weeghel%20Doppenberg%20Kamps_16.jpg
De huidige locatie van VWDK

 

Mevrouw Mr. J.E. (Liesbeth) Teeuwsen 2002 - 2003

Zij is geboren te Hummelo en Keppel op 25 maart 1960. Mevrouw Teeuwsen was de eerste vrouwelijke notaris te Doetinchem. Na een kortstondig notariaat van bijna twee jaar heeft zij op eigen verzoek het ambt neergelegd en heeft Doetinchem verlaten.

Het protocol van mevrouw Teeuwsen is met ingang van 1 oktober 2004 toegewezen aan notaris Mr. L. Kamps (zie hierna verder).

 Hiermee houdt deze lijn op. Alle protocollen zijn opgevolgd door de huidige notaris mevrouw mr. E.R.(Eline) Koers.

De tweede standplaats in Doetinchem start in 1972:

Mr. Th.J.E. (Theo) Kamps 21-2-1972 tot en met 1-4-1997

Geboren op 22 maart 1934 te Rheden. Als kandidaat-notaris was hij werkzaam in Winterswijk, Ridderkerk en Rotterdam bij het topkantoor de Braauw.

Theo Kamps was wetenschappelijk medewerker bij Prof. Luijten op de Universiteit van Nijmegen en start zijn notariële loopbaan in 1960 in Winterswijk en komt uiteindelijk terecht bij het Nederlandse topkantoor van Notaris de Braauw in Rotterdam.

Hij wordt in het jaar 1972 op een nieuwe standplaats in Doetinchem benoemd en begint zijn kantoor op het Simonsplein boven de toenmalige Graafschapbode.

Hij was de eerste Rooms Katholieke notaris in Doetinchem. De start was moeilijk. Door de opkomst van de BV kreeg hij van zijn oude Rotterdamse kantoor werk toegeschoven , zodat hij daarmee de eerste maanden kon overleven. Het was geen praktische lokatie, omdat het alleen bereikbaar was met een trap. Voor de oudere cliënten was dat een bezwaar. Daarna verhuisde hij naar de Terborgseweg, naar een voormalig café annex woonhuis. Met dit nieuws opende de Graafschapbode: “Notaris koopt café”. De caféklok heeft nog lang op zijn kamer gehangen.

Hij zoekt toenadering tot Frits Lieber om samen te gaan, hetgeen uiteindelijk zoals gezegd geen resultaat mocht hebben.

Wanneer notaris Reijers te Silvolde (Terborgseweg 45) stopt, krijgt notaris Kamps zijn protocol toegewezen. Hetzelfde is gebeurd met het protocol van notaris P.J.S. Bijlevelt de ambtsvoorganger van notaris Reijers.

Zijn kandidaat-notarissen waren achtereenvolgens mr. Rob Blom (daarna notaris te Delden) en later in 1986 mr. Cees Doppenberg. Kamps en Doppenberg staan op het punt een maatschap aan te gaan toen een nieuwe kans zich aanbood.

In 1989 fuseert zijn kantoor met dat van Mr. M.C. van Exel en gaat verder onder de naam Notarispraktijk Kamps en van Exel, met als leden van de maatschap Kamps, Van Exel, van Weeghel en Doppenberg.

Naast notaris te Doetinchem was hij voorzitter van de Stichting Doetinchem 70, het promotieorgaan voor de Gemeente Doetinchem (voorloper van IG&D), bestuurder van de Katholieke Onderwijs Stichting, de kweekschool en had zitting in het bestuur van de technische school Johannes XXIII. Ook in het bejaardentehuis “De Brouwerskamp” heeft hij een bestuursfuctie vervuld evenals bij de Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering van Nijverheid en Handel (afdeling Oost Gelderland).

Mr. drs. J.H. (Jan Hein) Lieber 01-04-1997 tot en met 31-12-2002

Hij is geboren te Dinxperlo op 13 januari 1959. Hij wilde zich eigenlijk richten op de klassieke talen. Uiteindelijk werd gekozen voor een rechtenstudie. Vanaf 1990 tot 1996 was Jan Hein Lieber (neef van Frits Lieber) kandidaat-notaris bij Notarispraktijk Kamps & van Exel en van 1997 tot 2003 was hij er notaris, tevens lid van de maatschap.

Hij was de opvolger van Theo Kamps.

Vanaf 2003 is hij werkzaam in de rechterlijke macht. Rechter te Zutphen (2003-2008), raadsheer bij het Gerechtshof Arnhem (2008-2011) en vanaf 1 januari 2011 senior Raadsheer bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.

Mr. L. (Lennard) Kamps 13-02-2003 tot en met 13-02-2018

Hij is geboren te Ridderkerk op 11 oktober 1966. Naast notaris te Doetinchem was hij onder andere lid van het bestuur van de Koninklijke Notariële Broederschap, van de Ring Zutphen en later Arnhem van de Koninklijke Notariële Broederschap, mede persnotaris. Verder was hij onder andere toezichthouder bij de Bibliotheek, de onderwijsorganisatie Achterhoek VO en Bierderij Waterland BV en bestuurslid van NICO Notarissen, Stichting Beroepsopleiding Notariaat. Stichting Opleiding Mederwerkers Notariaat en de Businessclub van BVB De Graafschap.

Hij verzorgde met name de externe contacten zowel in Doetinchem als daarbuiten.

Om gezondheidsredenen moest hij helaas zijn ambt vroegtijdig neerleggen

Hij is nu coördinator Vastgoed bij de Stichting Binnenstadsbedrijf Doetinchem en woont in het oude kantoor van zijn vader aan de Terborgseweg te Doetinchem.

Deze standplaatsen zijn beëindigd en de protocollen zijn overgegaan op Mevrouw Mr. E.R. Koers

De derde en vierde stadplaats in Doetinchem beginnen in 1992:

Mr. H.J. (Henk) van Weeghel 1992 - 2011

/images/Henk%20van%20Weeghel.jpeg

Geboren op 30 september 1948 te Nijmegen. Hij start zijn carrière op 26 jarige leeftijd in het notariaat als kandidaat-notaris in Veendam en vervolgt die na 3 jaar in Groningen bij notaris Dijkhuizen. Hij ontmoet Notaris van Exel uit Doetinchem, die een zakenpartner zoekt en treedt in 1986 toe tot de maatschap Notarispraktijk  van Exel.

Hij was naast notaris te Doetinchem en specialist in het ondernemingsrecht, bestuurslid van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en later auditor bij de KNB.  Als auditor hield hij toezicht op de kwaliteit van de dienstverlening in het notariaat in Nederland.

Daarnaast vervulde hij veel sociale nevenactiviteiten in Doetinchem, zoals bijvoorbeeld Slachtofferhulp en het Borghuis, maar zijn grote belangstelling had de cultuur, het Stadsmuseum,  de muziekschool, de Gruitpoort en Schouwburg Amphion, bij wie hij commissaris was. Hij was de schrijver van het nog steeds in gebruik zijnde kwaliteitshandboek van VWDK en een drijvende kracht achter de automatisering van VWDK.

Hij werd als notaris opgevolgd door Jeroen Schoot.

Mr. C. (Cees) Doppenberg 1992 - 2013

Geboren op 17 oktober 1950 te Barneveld. Hij ambieerde een carrière in de luchtvaart, maar heeft uiteindelijk gekozen voor het notariaat. Tijdens zijn studie heeft hij nog een functie als assistent directiesecretaris vervuld bij de Amro Bank te Utrecht. Nadat jij was afgestudeerd begon hij op 29 jarige leeftijd bij Notaris Kool- van Bekkum in Zeist in de algemene praktijk. Na 7 jaar wilde jij nog 1 keer ruimere ervaring opdoen bij een ander notariskantoor alvorens benoemd te worden tot notaris. Na een geslaagde sollicitatie trad hij op 1 januari 1986 in dienst bij Notariskantoor Kamps.

In 1989 fuseert Notaris Kamps met Notaris van Exel en treedt hij toe tot de maatschap Notarispraktijk Kamps & van Exel.

Naast notaris te Doetinchem was hij met name internationaal georiënteerd. Hij was bestuurslid van Lexunion een organisatie van Europese notarissen. Ook was hij founding father van NICO notarissen een samenwerkingsverband van Nederlandse notariskantoren die kwaliteit hoog in het vaandel dragen. Gedurende een aantal jaren was hij secretaris bestuurder van NICO Notarissen. Daarnaast meerdere sociale functies in Doetinchem, zoals Stichting Doetinchemse Ziekenhuizen en het Graafschap College en daarbuiten bij de Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé

Samen met Jeroen Schoot heeft hij de Duitsland sectie van VWDK opgestart en verder de vorm gegeven de landelijke en internationale bekendheid en reputatie die VWDK tot op heden heeft.

Hij werd als notaris opgevolgd door Eline Koers en is sindsdien verbonden als adviseur verbonden aan VWDK.

Mevrouw Mr. E.R. (Eline) Koers 01-01-2014 tot heden

Eline Koers op de dag van haar benoeming met achter haar v.l.n.r. Jeroen Schoot,
Lennard Kamps, Jos Niesink, Cees Doppenberg en René Raedeman

 

Zij is geboren te Rheden op 4 juni 1976 en werkt sinds 2006 bij VWDK afkomstig uit het notariaat te Winterswijk. Zij is notaris te Doetinchem en tevens specialist in (internationaal) familierecht en estate planner en mediator.

Bestuurslid IG&D. Lid van de Kamer van Toezicht over het Notariaat in het arrondissement Zutphen.

Een nieuwe standplaats in 2009:

Mr. J.J.A.M. (Jos) Niesink 26-02-2009 tot 01-01-2015

Notaris Niesink is geboren op 26 april 1950 te Hengelo (Gederland). Hij is zijn notariële carrière begonnen bij notariskantoor Kamps als notarieel medewerker. Gestimuleerd door notaris Kamps is hij gestart met zijn academische studie Notarieel Recht, aanvankelijk bij de Open Universiteit en later aan de Universiteit van Nijmegen. Daarop heeft hij enkele jaren op ons kantoor gewerkt als kandidaat-notaris tot aan zijn benoeming tot notaris in 2009.

Hij heeft diverse bestuursfuncties gehad om sociaal maatschappelijk gebied gehad. Zijn specialisatie lag op het gebied van onroerend goed recht. Hij werd alom geprezen voor zijn kennis op het gebied van overdrachtsbelasting en omzetbelasting in complexe bouwprojecten.

Hij werd opgevolgd door Eline Koers en is sindsdien verbonden als adviseur bij VWDK.

Mr. J.F.M. (Jeroen) Schoot

Jeroen Schoot is geboren te Doetinchem op 24 januari 1979. Naast dat hij notaris te Doetinchem is en onroerend goed en Duitsland specialist, was hij voorzitter van de Ring Arnhem van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie en andere nevenfuncties binnen het notariaat.

Hij is lid van diverse ondernemingsverenigingen in Nederland en Duitsland. Daarnaast is hij door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie benoemd tot  speciaal ambassadeur voor Nederland in Duitsland.

Notarispraktijk Kamps & van Exel

De fusie tussen notariskantoor Kamps en Notarispraktijk van Exel in januari 1989.

Smalbraak Notarissen

Een korte fusie rond de jaarwisseling tussen Notarispraktijk Kamps & van Exel en notariskantoren te Deventer, Twello, Lochem, Zutphen en Hengelo (Gelderland). De fusie was mede ingegeven door de milleniumwisseling. De visie was dat alleen de grotere notariskantoren de beste kansen hadden om de notariële dienstverlening optimaal te verzorgen. Met deze fusie ontstond één van de grootste notariskantoren in Oost Nederland. Marius van Exel was de voorzitter van deze maatschap.

Van Weeghel Doppenberg (Kamps) Notarissen

Kort na de ontvlechting van Smalbraak Notarissen gind de notarispraktijk verder onder de naam van Weeghel Doppenberg Notarissen

Direct na de benoeming van Lennard Kamps in 2003 is de naam Kamps weer opgenomen in de kantoornaam en is tot nu toe de naam van Weeghel Doppenberg Kamps Notarissen aan het kantoor verbonden.

Basisnotarissen

Sinds 2008 start VWDK met Basisnotarissen, een apart label voor de basisdiensten van een notarispraktijk. Alles gebeurt zoveel mogelijk digitaal. Het blijkt een unieke combinatie te zijn tussen een prima prijs en kwaliteitsverhouding. Door de digitalisering kunnen de prijzen laag gehouden worden. De eerste vestiging start aan de Bedrijvenweg te Doetinchem. Na het snelle succes, van deze voorloper in de Nederlandse notariële geschiedenis wordt er verhuisd naar de Liemersweg. Nadat duidelijk werd dat iedereen wist dat VWDK en Basisnotarissen bij elkaar horen en er ruimte vrijkwam in het kantoor aan de Keppelseweg werd besloten beide labels in hetzelfde kantoor te vestigen. Dat bevorderde de flexibiliteit in de inzet van medewerkers en het bleek ook efficiënter te werken vanuit één gebouw.

Tot slot
Zoals u heeft kunnen lezen heeft ons kantoor een interessante geschiedenis - maar wij kijken vooral naar de toekomst. We ondersteunen daarom jong talent in de vorm van stagaires en werkstudenten en breiden ons team steeds uit. Op de volgende 200 jaar!


Keppelseweg 1, 7001 CE Doetinchem